เมื่อวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2563 ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2563  ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพจน์  ฤทธิ์ไสว หัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ได้ถวายหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค ประจำปี 2563 พร้อมทั้งถวายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค. เพื่อใช้ในการส่วนพระองค์ และนายวิชัย เฉิดจะโปะ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอันดับที่หนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ เข้าร่วมรับเสด็จ