องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ดำเนินงานประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนม จากการเก็บข้อมูลพันธุ์ประวัติโคนม ข้อมูลผลผลิตน้ำนม และข้อมูลจีโนไทป์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ให้ความร่วมมือกับอ.ส.ค. ในการจดบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติ และข้อมูลผลผลิตน้ำนมของโคนมเป็นรายตัว อีกทั้งสนับสนุนผู้เลี้ยงโคนมให้มีการจัดการด้านการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม ข้อมูลการปรับปรุงฝูงโคนม เพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ครบถ้วน สำหรับบริหารจัดการฟาร์ม ด้านอาหาร โรงเรือน การสุขาภิบาลโรค ที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป และทำให้ประเทศไทย มีฐานข้อมูลโคนมที่สามารถนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงขอมอบรางวัลให้แก่เจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ 5 ลำดับแรก จากผลการประเมินค่าความสามารถทางพันธุกรรมโคนม ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นายสมพร  ศรีเมือง มีรายชื่อตามลำดับดังนี้
1.คุณกำพล  พนมใหญ่
2.คุณไชยรัตน์  ศิริมังคลานุรักษ์
3.คุณสุวรรณ์ พรมภักดี
4.คุณสนั่น  ขำศิริ
5.คุณอาบีดิน  เจะมาริกัน