เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน

สามารถติดตามรายละเอียด “ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV; Genomic Estimated Breeding Value) สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนม” หรือ “ผลการพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมจากลูกสาวที่ให้ผลผลิตในประเทศไทย (Progeny Test)” ได้จากหนังสือ “ค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2561”

ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tagu.nisit.ku.ac.th/i…/ebook2018/DPOebook2018.pdf

เรื่องเด่นปีนี้อยู่ที่ น้ำเชื้อโคนมไทยไปไกลถึงราชอาณาจักรภูฏาน พม่า และอีกหลายประเทศที่ติดต่อมา และการได้โคหนุ่มที่ผ่านการพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยังไม่ได้รีดน้ำเชื้อ (มีลูกสาว) ซึ่งช่วยลดระยะห่างระหว่างรุ่น และต้นทุนการผลิตจำนวนมาก

ปีนี้เป็นปีที่สามของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนม ร่วมกับข้อมูลพันธุ์ประวัติและลักษณะที่ปรากฏ ในการทำนายและพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมโคนมไทยรายตัว

ขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกท่านสำหรับความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลโคนมรายตัว

เครดิต: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (สหรัฐอเมริกา)