ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม