เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 ประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย https://youtu.be/7e_gRBumIo0

                   

ผลการประกวดโคนมครั้งที่ 37 ในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่ผ่านมานั้น ภายในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การประกวดโคนม ด้านรูปร่าง และด้านผลผลิต ซึ่งไดรับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเปิดดอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ร่วมแสดงความสามารถในด้านการปรับปรุงพันธุ์ และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนม โดยมีการประกวดทั้งหมด 7 ประเภท ด้วยกัน

 

                       

                                                        

NEW!! แคตตาล็อกพ่อพันธุ์ อ.ส.ค. ประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลพ่อพันธุ์โคนมประจำปี 2563 ทั้งพ่อพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์ และพ่อพันธุ์กำลังพิสูจน์ที่น่าสนใจทั้งหมดของ อ.ส.ค. สำหรับหาข้อมูลพ่อพันธุ์ในการซื้อน้ำเชื้อ เพื่อนำไปผสมเทียมและใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โคนม พร้อมเคล็ดลับการจัดการน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี 

 

 

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2563 (D.P.O Sire & Dam Summary 2020)

            หนังสือที่แสดงค่าความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนมในประเทศไทย เกษตรกรและผู้ผลิตโคนมจะได้รับประโยชน์และความรู้ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

            โดยเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA)

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลด >>>

    ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ University of Florida เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมจีโนมโคนมรายตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแม่โครีดนม ได้แก่ ระยะให้นม ไขมันนม โปรตีนนม ของแข็งรวม เซลล์โซมาติก อายุผสมติด น้ำนมเริ่มต้น และน้ำนมสูงสุด ซึ่งเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถนำไปคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อสร้างโคนมทดแทนรุ่นลูกที่มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพ่อแม่ของพวกมันภายใต้เงื้อนไขการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก ....

                                           

            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกัน ที่จะ “สานต่อความสัมพันธ์” ในการพัฒนาวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมโค เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมนมโคไทย โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิบดี มก. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผุ้อำนวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.30-15.45 น. ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค.ปี 2562 (D.P.O. Sire and Dam Summary 2019) ปีที่ 23 

     อีกหนึ่งผลงานร่วมระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA) เพื่อให้ผู้ผลิตโคนมมีโอกาสใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โคนมได้อย่างแม่นยำสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมจีโนม

เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" พร้อมรับฟังการรายงานความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ Prof.Dr.Mauricio A. Elzo ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม

      


 

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลโคนม”ประจำปี 2559 และเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เเละ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและท่านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของช่อง 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรชื่อดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

View the embedded image gallery online at:
http://dpogenetics.com/index.php/news-menu#sigFreeId0d902ca572