องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยที่จะเพิ่มรายได้และผลกำไร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจโคนมในการผลิตโคทดแทนด้วยพันธุกรรมที่ดีกว่า ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ระบบการจัดการและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ อ.ส.ค. ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF; สหรัฐอเมริกา) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินพันธุกรรมโคนมแห่งชาติที่เหมาะสมกับโครงสร้างของประชากรโคนมไทย ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการปรับปรุงพันธุกรรมโคนมและการผลิตในประเทศไทย ระบบการประเมินพันธุกรรมนมของไทยพัฒนาจากระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติมาเป็นระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ พันธุ์ประวัติ และพันธุกรรมจีโนม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ระบบประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ถูกใช้ในการคำนวณความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV) สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษกิจของพ่อแม่พันธุ์โคนมครั้งแรก และตีพิมพ์ในหนังสือค่าการผสมพันธุ์ อ.ส.ค. ครั้งที่19 ในปีพ.ศ. 2559 นั่นคือการประเมินพันธุกรรมจีโนมสัตว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมโคนมให้ความแม่นยำสูงกว่าระบบที่ใช้ลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติ ช่วยลดระยะห่างระหว่างรุ่น (โคนมเพศผู้ถูกพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมได้เมื่ออายุที่น้อยกว่า) และช่วยเร่งการปรับปรุงพันธุกรรมและผลผลิตของแม่โคนม
 
    เราจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินจีโนมโคนมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความชอบและความคาดหวังของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมแบบผสมผสาน”
 
"หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม ประจำปี พ.ศ. 2564 (D.P.O Sire & Dam Summary 2021)"   คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี

 

                                                                             

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2563 ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2563  ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพจน์  ฤทธิ์ไสว หัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ได้ถวายหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค ประจำปี 2563 พร้อมทั้งถวายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค. เพื่อใช้ในการส่วนพระองค์ และนายวิชัย เฉิดจะโปะ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอันดับที่หนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ เข้าร่วมรับเสด็จ

                                         

ผลการประกวดโคนมครั้งที่ 37 ในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่ผ่านมานั้น ภายในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การประกวดโคนม ด้านรูปร่าง และด้านผลผลิต ซึ่งไดรับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเปิดดอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ร่วมแสดงความสามารถในด้านการปรับปรุงพันธุ์ และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนม โดยมีการประกวดทั้งหมด 7 ประเภท ด้วยกัน

 

                       

                                                        

    ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ University of Florida เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมจีโนมโคนมรายตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแม่โครีดนม ได้แก่ ระยะให้นม ไขมันนม โปรตีนนม ของแข็งรวม เซลล์โซมาติก อายุผสมติด น้ำนมเริ่มต้น และน้ำนมสูงสุด ซึ่งเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถนำไปคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อสร้างโคนมทดแทนรุ่นลูกที่มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพ่อแม่ของพวกมันภายใต้เงื้อนไขการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก ....

                                           

            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกัน ที่จะ “สานต่อความสัมพันธ์” ในการพัฒนาวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมโค เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมนมโคไทย โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิบดี มก. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผุ้อำนวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.30-15.45 น. ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค.ปี 2562 (D.P.O. Sire and Dam Summary 2019) ปีที่ 23 

     อีกหนึ่งผลงานร่วมระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA) เพื่อให้ผู้ผลิตโคนมมีโอกาสใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โคนมได้อย่างแม่นยำสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมจีโนม

เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" พร้อมรับฟังการรายงานความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ Prof.Dr.Mauricio A. Elzo ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม

      


 

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลโคนม”ประจำปี 2559 และเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เเละ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและท่านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของช่อง 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรชื่อดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

View the embedded image gallery online at:
http://dpogenetics.com/index.php/news-menu#sigFreeId0d902ca572