วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563

   ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการอง๕ืการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบโล่ห์รางวัล ให้แก่ "เกษตรกร" จำนวน 5 ราย ที่เป็นเจ้าของ "แม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ" ซึ่งพิจารณาจาก ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) สำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมรวม 305 วัน สูงที่สุด 5 ลำดับแรก (จาก 1,189 ราย) ได้แก่

1. คุณวิชัย  เฉิดจะโปะ
2. คุณจำรัส  วิจิตร
3. คุณสนั่น  ขำศิริ
4. น.สพ. ไชยรัตน์  ศิริมังคลานุรักษ์
5. คุณมานิตย์  เลิศกลาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ให้ความร่วมมือกับ อ.ส.ค. ใน การบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติ และ การให้ผลผลิตน้ำนม ได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็น "ผู้พัฒนาพันธุกรรม" ให้แก่อุตสาหกรรมโคนมไทย