ผลการประกวดโคนมครั้งที่ 37 ในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่ผ่านมานั้น ภายในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การประกวดโคนม ด้านรูปร่าง และด้านผลผลิต ซึ่งไดรับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเปิดดอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ร่วมแสดงความสามารถในด้านการปรับปรุงพันธุ์ และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนม โดยมีการประกวดทั้งหมด 7 ประเภท ด้วยกัน