ที่มา: วารสารโคนม ปีที่ 17 ฉบับที่ 5

 1. ร่างกายไม่สมบูรณ์เพียงพอก่อนคลอด 2 สัปดาห์

แนะนำว่า

 • เลี้ยงโคหยุดรีดนมให้สมบูรณ์
 • ให้อาหารโคหยุดรีดนมให้สม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ด้วยการให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย
 1. คลอดยาก รกค้าง มดลูกอักเสบ และอาการป่วยต่างๆ

แนะนำว่า

 • ให้ไวตามินและแร่ธาตุให้สมบูรณ์พร้อมก่อนคลอด
 • จัดสุขลักษณะที่ดีขณะคลอด
 • ค้นหาและตรวจรักษาโคป่วยอย่างรวดเร็วและถูกวิธีการ
 • จัดตารางการควบคุมป้องกันโรค และถ่ายพยาธิที่เหมาะสม
 1. ร่างกายไม่สมบูรณ์เพียงพอเมื่อถึงจุดสูงสุดของปริมาณน้ำนม (ประมาณ 50 วันหลังคลอด)

แนะนำว่า

 • ให้อาหารพลังงานที่ดีและเพียงพอ
 • แบ่งการให้อาหารข้นหลายๆ มื้อ
 • ให้อาหารหยาบคุณภาพดีอย่างเพียงพอ
 1. จับอาการเป็นสัดไม่ชัดเจนหลังคลอด 60 วัน

แนะนำว่า

 • ตรวจจับการเป็นสัดอย่างละเอียด จริงจัง วันละหลายๆ ครั้ง
 • บันทึกวันที่และอาการเป็นสัดให้แม่นยำ
 • กำหนดเวลาผสมเทียมให้เหมาะสม
 • พยากรณ์การเป็นสัดล่วงหน้า
 1. ผสมเทียมไม่ตรงเวลาที่เหมาะสม

แนะนำว่า

ควรผสมเทียมหลังจากแม่โคหยุดแสดงอาการเป็นสัด (ยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นขี่) นานไม่เกิน12 ถึง 24 ชั่วโมง

 1. ไม่ตรวจท้องโคหลังจากผสมเทียมแล้ว 60 วัน

แนะนำว่า

 • บันทึกประวัติผสมเทียมให้แม่นยำ และกำหนดเวลาตรวจท้อง
 • แจ้งตรวจท้องแม่โคที่ไม่แสดงอาการเป็นสัด หลังผสมเทียม 45 ถึง 60 วัน
 • พยากรณ์การเป็นสัดครั้งต่อไป กรณีโคไม่ท้อง
 1. ความเครียดจากสภาวะแวดล้อม

แนะนำว่า

 • ต้องจัดสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
 • แบ่งฝูงโคให้เหมาะสม
 • ลดอุณหภูมิภายในคอก