องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ดำเนินงานประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนม จากการเก็บข้อมูลพันธุ์ประวัติโคนม ข้อมูลผลผลิตน้ำนม และข้อมูลจีโนไทป์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ให้ความร่วมมือกับอ.ส.ค. ในการจดบันทึกข้อมูลพันธุ์ประวัติ และข้อมูลผลผลิตน้ำนมของโคนมเป็นรายตัว อีกทั้งสนับสนุนผู้เลี้ยงโคนมให้มีการจัดการด้านการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม ข้อมูลการปรับปรุงฝูงโคนม เพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ครบถ้วน สำหรับบริหารจัดการฟาร์ม ด้านอาหาร โรงเรือน การสุขาภิบาลโรค ที่สอดคล้องเหมาะสมต่อไป และทำให้ประเทศไทย มีฐานข้อมูลโคนมที่สามารถนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงขอมอบรางวัลให้แก่เจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ 5 ลำดับแรก จากผลการประเมินค่าความสามารถทางพันธุกรรมโคนม ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นายสมพร  ศรีเมือง มีรายชื่อตามลำดับดังนี้
1.คุณกำพล  พนมใหญ่
2.คุณไชยรัตน์  ศิริมังคลานุรักษ์
3.คุณสุวรรณ์ พรมภักดี
4.คุณสนั่น  ขำศิริ
5.คุณอาบีดิน  เจะมาริกัน

                                                                                                                                                            

      ความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค เป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพ่อและแม่พันธุ์โค ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมโดยละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่พันธุ์ในประชากรโคนมของไทย พร้อมกับการจัดอันดับสัตว์โดยพิจารณาจากความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้ผลิตโคนมในประเทศไทยและประเทศใก้ลเคียงสามารถระบุและคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ประโยชน์ในโปรแกรมการผสมพันธุ์        

      หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2565 เป็นการประเมินความสามารถทางพันธุกรรม ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟลอริดา โดยมีข้อมูลลักษณะปรากฎและพันธุ์ประวัติของโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก 13,712 ตัว จากฟาร์มโคนม 1,260 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องหมาย SNP จริง และที่ทำนายได้ จำนวน 116,824 ตำแหน่งจากโค 5,018 ตัว ที่ถูกเลี้ยงดูในประเทศไทย ชุดข้อมูลลักษณะปรากฎ พันธุ์ประวัติและพันธุกรรมจีโนมที่สะสมถูกใช้คำนวณค่า GEBV สำหรับทุกลักษณะของสัตว์ทุกตัวในประชากร ความแม่นยำของ GEBV โดยเฉลี่ยสูงกว่าความแม่นยำของ polygenic EBV เดิม 5.63% หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. รวมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ GEBV สำหรับการปรับปรุงพันธุกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตโคนมคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของตนเอง

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่นี่ เพียงคลิก

                                                                            

      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 ประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย https://youtu.be/7e_gRBumIo0

                   

    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยที่จะเพิ่มรายได้และผลกำไร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจโคนมในการผลิตโคทดแทนด้วยพันธุกรรมที่ดีกว่า ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ระบบการจัดการและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ อ.ส.ค. ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF; สหรัฐอเมริกา) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินพันธุกรรมโคนมแห่งชาติที่เหมาะสมกับโครงสร้างของประชากรโคนมไทย ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการปรับปรุงพันธุกรรมโคนมและการผลิตในประเทศไทย ระบบการประเมินพันธุกรรมนมของไทยพัฒนาจากระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติมาเป็นระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ พันธุ์ประวัติ และพันธุกรรมจีโนม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ระบบประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ถูกใช้ในการคำนวณความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV) สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษกิจของพ่อแม่พันธุ์โคนมครั้งแรก และตีพิมพ์ในหนังสือค่าการผสมพันธุ์ อ.ส.ค. ครั้งที่19 ในปีพ.ศ. 2559 นั่นคือการประเมินพันธุกรรมจีโนมสัตว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมโคนมให้ความแม่นยำสูงกว่าระบบที่ใช้ลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติ ช่วยลดระยะห่างระหว่างรุ่น (โคนมเพศผู้ถูกพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมได้เมื่ออายุที่น้อยกว่า) และช่วยเร่งการปรับปรุงพันธุกรรมและผลผลิตของแม่โคนม
 
    เราจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินจีโนมโคนมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความชอบและความคาดหวังของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมแบบผสมผสาน”
 
"หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม ประจำปี พ.ศ. 2564 (D.P.O Sire & Dam Summary 2021)"   คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี

 

                                                                             

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2563 ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2563  ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และเสด็จทอดพระเนตรบูธนิทรรศการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพจน์  ฤทธิ์ไสว หัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ได้ถวายหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค ประจำปี 2563 พร้อมทั้งถวายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค. เพื่อใช้ในการส่วนพระองค์ และนายวิชัย เฉิดจะโปะ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอันดับที่หนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ เข้าร่วมรับเสด็จ

                                         

ผลการประกวดโคนมครั้งที่ 37 ในงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่ผ่านมานั้น ภายในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การประกวดโคนม ด้านรูปร่าง และด้านผลผลิต ซึ่งไดรับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการเปิดดอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ร่วมแสดงความสามารถในด้านการปรับปรุงพันธุ์ และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนม โดยมีการประกวดทั้งหมด 7 ประเภท ด้วยกัน

 

                       

                                                        

NEW!! แคตตาล็อกพ่อพันธุ์ อ.ส.ค. ประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลพ่อพันธุ์โคนมประจำปี 2563 ทั้งพ่อพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์ และพ่อพันธุ์กำลังพิสูจน์ที่น่าสนใจทั้งหมดของ อ.ส.ค. สำหรับหาข้อมูลพ่อพันธุ์ในการซื้อน้ำเชื้อ เพื่อนำไปผสมเทียมและใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โคนม พร้อมเคล็ดลับการจัดการน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี 

 

 

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2563 (D.P.O Sire & Dam Summary 2020)

            หนังสือที่แสดงค่าความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนมในประเทศไทย เกษตรกรและผู้ผลิตโคนมจะได้รับประโยชน์และความรู้ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

            โดยเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA)

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลด >>>

    ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ University of Florida เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมจีโนมโคนมรายตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกใช้เพื่อประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (Genomic Estimated Breeding Value; GEBV) ของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และแม่โครีดนม ได้แก่ ระยะให้นม ไขมันนม โปรตีนนม ของแข็งรวม เซลล์โซมาติก อายุผสมติด น้ำนมเริ่มต้น และน้ำนมสูงสุด ซึ่งเกษตกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถนำไปคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพื่อสร้างโคนมทดแทนรุ่นลูกที่มีคุณสมบัติดีเด่นกว่าพ่อแม่ของพวกมันภายใต้เงื้อนไขการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก ....

                                           

            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ตกลงร่วมกัน ที่จะ “สานต่อความสัมพันธ์” ในการพัฒนาวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมโค เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมนมโคไทย โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิบดี มก. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผุ้อำนวยการ อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.30-15.45 น. ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 

เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" พร้อมรับฟังการรายงานความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


 

หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค.ปี 2562 (D.P.O. Sire and Dam Summary 2019) ปีที่ 23 

     อีกหนึ่งผลงานร่วมระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA) เพื่อให้ผู้ผลิตโคนมมีโอกาสใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โคนมได้อย่างแม่นยำสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีทางพันธุกรรมจีโนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ Prof.Dr.Mauricio A. Elzo ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม